Provozní řád Lyžařského areálu Zadov

Obsah:

I.  Všeobecné podmínky
II. Mimořádná opatření COVID-19
III. Provoz lanových drah a lyžařských vleků
IV. Provoz sjezdových tratí
V.
 Provoz snowparku a skicrossové dráhy
VI.  Přepravní a tarifní podmínky
VII.  Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Vstup do Lyžařského areálu Zadov (dále také jen „LA Zadov“, „skiareál“ nebo „lyžařský areál“) provozovaného Českou unií sportu – provozovnou Lyžařský areál Zadov (dále jen ČUS nebo ČUS, LA Zadov) -tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání ČUS, je na vlastní riziko návštěvníka.

ČUS neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Lyžařského areálu Zadov, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu LA Zadov vydanému ČUS.

Dodržování provozního řádu v LA Zadov mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti ČUS, LA Zadov, který může být oblečený do jednotného zimního obleku společnosti ČUS, LA Zadov (vždy označeného názvem firmy) nebo pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti ČUS, LA Zadov a prokáže své pověření průkazem vydaným ČUS, LA Zadov. Návštěvník porušující provozní řád může být osobou oprávněnou kontrolovat jeho dodržování vykázán z lyžařského areálu nebo vyloučen z přepravy.

V celém lyžařském areálu (lanové dráhy, vleky, jiné stavby a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu ČUS, LA Zadov) je bez předchozího písemného souhlasu vydaného ČUS, LA Zadov nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy s ČUS, LA Zadov zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských, reklamních a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej a půjčování sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

II. Mimořádná opatření COVID-19

1) Zákazník je povinen dodržovat při sjednávání a využívání služeb a po celou dobu využívání služeb veškerá pravidla a splňovat veškeré podmínky stanovené mimořádnými nebo krizovými opatřeními či jinými nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem či šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která jsou k danému okamžiku platná a účinná  (dále jen „Mimořádná opatření“ a veškerá pravidla a podmínky stanovené v Mimořádných nebo Krizových opatřeních pro zákazníka dále společně jen „Pravidla a podmínky mimořádných opatření“).

2) Zákazník je povinen dodržovat a splňovat Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu jeho přítomnosti (bez ohledu na to, zda čerpá službu či nikoliv) v těch prostorách lyžařského areálu a provozoven provozovatele, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví (dále společně jen „Prostory lyžařského areálu“).

3) Akceptací těchto VOP zákazník prohlašuje, že splňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření účinná k okamžiku akceptace těchto VOP, a zavazuje se dodržovat a plnit Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu čerpání služeb u provozovatele nebo po celou dobu přítomnosti v Prostorách lyžařského areálu, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví, a tyto skutečnosti je povinen provozovateli na jeho výzvu prokázat.

4) Provozovatel je oprávněn před poskytnutím služby zákazníkovi, při prodeji jízdenky na lanovou dráhu či lyžařský vlek, kdykoliv po dobu čerpání služby zákazníkem nebo před vstupem zákazníka do prostor lyžařského areálu nebo po dobu přítomnosti zákazníka v těchto prostorách, způsobem a v rozsahu dle vlastního uvážení provádět kontrolu dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a vyžadovat od zákazníků předložení dokladů prokazujících jejich dodržování a plnění. Zákazník akceptací těchto VOP vyslovuje svůj souhlas s tím, aby provozovatel pro účely evidence prováděných kontrol uložil k archivaci listinnou či elektronickou kopii dokladu o dodržování či plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, předloženého mu zákazníkem.

5) Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření nebo která není schopna dodržování či splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření při sjednávání, před čerpáním či v průběhu čerpání služby provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna tuto službu využít, a provozovatel je oprávněn takové osobě pořízení služby či její čerpání neumožnit, popř. již probíhající čerpání služby zastavit či omezit, a to včetně zneplatnění či omezení platnosti již zakoupené jízdenky.

6) Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách lyžařského areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna do takových prostor vstupovat nebo se v nich zdržovat, a provozovatel je oprávněn takové osobě vstup do takových prostor neumožnit, popř. takové osoby z těchto prostor vykázat.

7) V případě, že provozovatel (i) znemožní zákazníkovi, který není v souladu s odst. 5) shora oprávněn využít služeb, využití těchto služeb nebo (ii) zákazníkovi, který není oprávněn vstoupit či se zdržovat v určitých Prostorách lyžařského areálu dle odst. 6) shora, ve vstupu do těchto prostor zamezí či jej z daného prostoru vykáže, nevzniká zákazníkovi vůči provozovateli nárok na žádnou kompenzaci či jakékoliv jiné plnění ani na vrácení již zaplaceného a doposud nevyčerpaného jízdného na lanovou dráhu či lyžařský vlek.

8) Zákazník odpovídá za pravost, správnost, platnost a úplnost dokladu o dodržování a splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření předloženého zákazníkem provozovateli při kontrole prováděné provozovatelem.

9) Zákazník odpovídá za veškerou újmu způsobenou provozovateli či třetím osobám porušením Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a to včetně případů předložení falešného, nesprávného či neúplného dokladu prokazujícího splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření.

10) V případě hromadně organizovaného (či zprostředkovávaného) prodeje jízdenek je s ohledem na mimořádná opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, osoba, která hromadnou objednávku jízdenek pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), povinna předložit provozovateli jmenný seznam osob, kterým jsou jízdenky určeny, s uvedením jejich jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, a u osob u kterých to mimořádná opatření vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. osoby starší 12 let… atd.) rovněž s předložením dokladu o splnění v čase prodeje platných a účinných podmínek mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (např. OTN). Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a správnost přiložených dokladů o splnění (např. OTN) nese osoba, která u provozovatele hromadnou objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne provozovateli či třetím osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu.

III. Provoz lanových drah a lyžařských vleků

Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky viz. bod V., Pravidla FIS chování na sjezdových tratích a tento provozní řád vydaný ČUS, LA Zadov v Lyžařském areálu Zadov.

Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen reklamovat ihned po zakoupení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat
 • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje
 • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních ČUS, LA Zadov
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení

Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení firmy ČUS, LA Zadov, trvající déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá zakoupené jízdence v den poruchy přepravních zařízení.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech:

 • jízdenka je úmyslně poškozena
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou
 • jízdenka je jiným způsobem neplatná
 • v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích

Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanové dráhy a lyžařské vleky pro veřejnost je denně :

 • ZADOV-KOBYLA  8.30 – 16.00   18.00 - 21.00 (doba 18-21 denně mimo pondělí)
 • ZADOV-CHURÁŇOV 8.30 – 16.00
 • NOVÉ HUTĚ 8.30 – 16.00

Návštěvníci, kteří pro přepravu využívají lanovou dráhu, musí respektovat přepravní řád lanové dráhy, který je volně k dispozici vně pokladny. Při nedodržování přepravního řádu lanové dráhy bude proti takové osobě postupováno podle českých právních norem.

Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

Řádně označení žáci lyžařských škol, které mají uzavřenu smlouvu o spolupráci s ČUS, LA Zadov mají právo přednostního vstupu na vyhrazených přepravních zařízeních.

IV. Provoz sjezdových tratí.

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanových drah a lyžařských vleků. Aktuální stav informující o provozu sjezdových tratí, lanových drah a lyžařských vleků je na internetových stránkách LA Zadov – www.lazadov.cz , a na ústní dotaz v místě pokladen.

Večerní lyžování je denně mimo pondělí na sjezdových tratích č. 1,2 a 5 v době 18.00 – 21.00 hodin.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán. V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
 • bez souhlasu vedení ČUS, LA Zadov je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.)
 • V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob bezprostředně jedoucích za sebou. Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.
 • každý účastník provozu na sjezdových tratích a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy ČUS, LA Zadov nebo Horské službě.
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob ČUS, LA Zadov a pracovníků Horské služby. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům lyžařského areálu i třetím osobám takto způsobí.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.15-8:15 hodin (v případě, že je v provozu večerní lyžování, tak se tato doba mění na 16:15-17:45 a 21:15-8:15 hodin) uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařského areálu:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.

ČUS, LA Zadov si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati lyžařského areálu Zadov. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny. Takto budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích

V. Provoz Snowparku a Skicrossové dráhy

 • jízda a pohyb po snowparku a skicrosové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí
 • snowboardový park slouží pouze pro snowboarding a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána
 • skicrossová dráha je určena všem lyžařům kteří mají odpovídající lyžařské schopnosti pro její bezpečné projetí
 • je přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku a skicrossové dráhy
 • jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu
 • provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku a na skicrossové dráze
 • návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků
 • v době úpravy rolbou je jízda ve snowparku a skicrossové dráze zakázána
 • všichni návštěvníci snowparku a skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce snowparku a skicrossové dráhy
 • oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze snowparku a skicrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád

VI. Přepravní a tarifní podmínky osobní visuté lanové dráhy Zadov-Kobyla, Zadov-Churáňov a ostatních zařízení lyžařského areálu Zadov

V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15.června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu zveřejňuje ČUS, LA Zadov podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou osobní dopravu (dále jen SPP LD) a tarifu osobní visuté lanové dráhy a ostatních zařízení LA Zadov.

Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci LD, kteří také umožní nahlédnout do Smluvních přepravních podmínek LD.

Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění.

Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl.č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu( dále přepravní řád), vlastní smluvní přepravní podmínky, které ČUS, LA Zadov  vyhlásila s účinností od 20.prosince 2006 jako Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy a ostatních zařízení lyžařského areálu Zadov. V oblasti tvorby cen se řídíme platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. Přepravní podmínky jsou neoddělitelnou částí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdenky se cestující zavazuje respektovat Smluvní a přepravní podmínky lanových drah ČUS, LA Zadov, ve všech jeho ustanoveních. Platí od okamžiku vstupu do odbavovacího zařízení a do okamžiku, kdy ho cestující opouští.

2. Jízdní doklady se prodávají u pokladen LA, které je cestující povinen předložit ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance LA Zadov kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru LA Zadov, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.

Jízdní doklad je neplatný:

 • pro jehož použití cestující nedodržel podmínky stanovené SPP LD
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
 • údaje neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny nebo je jízdní doklad použit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného

V PŘÍPADĚ TAKOVÉHOTO ZJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA JÍZDNÍ DOKLAD ZNEHODNOTÍ BEZ NÁHRADY JÍZDNÉHO A CESTUJÍCÍHO VYLOUČÍ Z PŘEPRAVY!

1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.

2. Platnost jízdenky je podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.

3. Osoba s omezenou schopností pohybu, jejíž postižení, vzhledem k jeho povaze, vyžaduje zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí souhlasit s dopravními ustanoveními provozovatele. Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance LA Zadov, kteří na požádání mohou chod LD zpomalit, případně i zastavit.

4. Po dobu jízdy na LD je kouření přísně zakázáno.

Zvláštní pravidla:

1. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci.

3. Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.

4. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.

5. Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.

6. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.

7. V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi, (skiboby, snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy. Pro lyžaře u lanových drah je :

                -nástupní stanicí : ZADOV (areál Kobyla), ZADOV
                -výstupní stanicí : KOBYLA, CHURÁŇOV

8. Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou připoutáni k sedačce.

9. Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících – základní pravidla

1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušili hladký provoz.

2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:

 • přísně dodržovali pro ně určené návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami,(piktogramy)
 • vstupovali pouze na ty části zařízení do prostorů, do kterých mají podle ukazatelů dovoleno vstupovat
 • dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech k tomu určených, ihned po ukončení jízdy plynule opouštěli prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami
 • nezpůsobovali kývání sedaček lanovky
 • nepoškozovali, nebo neznečišťovali zařízení
 • nebránili plynulému provozu
 • nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy

Z přepravy jsou vyloučeny:

 • Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy.
 • Osoby, které se nepodřídí pravidlům tohoto Provozního řádu
 • Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek.

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva. Nesplnění této povinnosti může být posouzeno přivolanou hlídkou PČR jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů cestujících

1. Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva. Nesplnění této povinnosti může být posouzeno přivolanou hlídkou PČR jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v PŘ není v rozporu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

Stížnosti, oznámení, podněty

Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka LD nebo jeho zástupce, u pokladny lyžařského areálu zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně LA. Stížnost vyřídí ČUS, LA Zadov do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy

1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích.

2. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy více, jak 50% přepravních zařízení ČUS, LA Zadov trvající déle, než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystavené jízdenky, která odpovídá již dříve zakoupenému jízdnímu dokladu v den poruchy na přepravním zařízení.

3. Osobní visutá lanová dráha Zadov-Churáňov je dráha určená pro veřejnou přepravu osob v zimním období pouze v jednom směru denního provozu, v letním období pro denní provoz v obou směrech. U lanové dráhy Zadov-Kobyla v zimním období i pro večerní provoz, v letním období pro denní provoz v obou směrech.

4. Na LD Zadov-Kobyla v letním provozu je možné bezplatně přepravit pro každého cestujícího s platnou jízdenkou prostřednictvím pracovníků LD jedno kolo jako spoluzavazadlo na úchytném zařízení sedačky. Na sedačce, kde je přepravováno jízdní kolo smí cestovat jen dva cestující.

VII. Společná ustanovení

Tento provozní řád se nevztahuje na výukové dětské hřiště.

Platnost od 1.12.2021